Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (2 bình chọn)

Câu hỏi

Tôi muốn ẩn thanh admin khỏi bảng điều khiển (dashboard) và đã thử mã dưới đây:

add_action(‘after_setup_theme’, ‘remove_admin_bar’);

function remove_admin_bar() {

if (!current_user_can(‘administrator’) && !is_admin()) {
show_admin_bar(false);
}
}

Sử dụng mã này có thể làm ẩn thanh admin khi admin đăng nhập (logged in admin) vào trang với tư cách người dùng front-end. Chính xác thì tôi muốn ẩn thanh admin khỏi bảng điều khiển back-end (back-end dashboard) giống như được minh họa ở mũi tên màu đỏ ở hình dưới đây:

Ẩn thanh wp-admin khỏi bảng điều khiển (dashboard) hide-the-wp-admin-bar-from-dashboard-1

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

Một câu trả lời

Đây có thể không phải là một cách tiếp cận thích hợp nhưng nó có hiệu quả khi tôi thử nghiệm. Bạn có thể dùng những tổ hợp này để bỏ tất cả các link khỏi thanh công cụ (admin-bar) và sau đó ẩn thanh công cụ trống với css:

function remove_admin_bar_links() {
global $wp_admin_bar;
$wp_admin_bar->remove_menu(‘wp-logo’); // Remove the WordPress logo
$wp_admin_bar->remove_menu(‘about’); // Remove the about WordPress link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘wporg’); // Remove the WordPress.org link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘documentation’); // Remove the WordPress documentation link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘support-forums’); // Remove the support forums link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘feedback’); // Remove the feedback link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘site-name’); // Remove the site name menu
$wp_admin_bar->remove_menu(‘view-site’); // Remove the view site link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘updates’); // Remove the updates link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘comments’); // Remove the comments link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘new-content’); // Remove the content link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘w3tc’); // If you use w3 total cache remove the performance link
$wp_admin_bar->remove_menu(‘my-account’); // Remove the user details tab
}
add_action( ‘wp_before_admin_bar_render’, ‘remove_admin_bar_links’ );

function hide_admin_bar() { ?>
<style type=”text/css”>

#wpadminbar {
display: none;
}
</style>
<?php }
// on backend area
add_action( ‘admin_head’, ‘hide_admin_bar’ );
// on frontend area
add_action( ‘wp_head’, ‘hide_admin_bar’ );

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc link này.

Sẽ được kết quả giống như hình ảnh chụp màn hình dưới đây:

Ẩn thanh wp-admin khỏi bảng điều khiển (dashboard) hide-the-wp-admin-bar-from-dashboard-01

Ẩn thanh wp-admin khỏi bảng điều khiển (dashboard) hide-the-wp-admin-bar-from-dashboard-2

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts