Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: Css Selector


Vùng chọn trong CSS (CSS Selector)

CSS Selector có vai trò rất quan trọng khi các bạn thiết kế website, tuy nhiên trong CSS có rất nhiều loại selector nên trong bài này mình chỉ nêu một số các selector chính và hay dùng nhất để...

Loading...