Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (1 bình chọn)

Làm việc với ngày tháng và thời gian đó là công việc phổ biến của người lập trình web. Trong phiên bản PHP 5.2 lớp DateTime đã được giới thiệu. Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng DateTime trong PHP.

Xem thêm:

Lập trình Web với ngôn ngữ PHP

Lập trình PHP cơ bản

Học cách sử dụng DateTime trong PHP php-datetime

Contents

Hàm Date() trong PHP

Hàm date() được sử dụng để định dạng ngày hoặc thời gian. Nó sẽ định dạng thời gian sao cho dễ đọc hơn.

Cú pháp

date(format,timestamp)

Trong đó:

format: Bắt buộc. Xác định định dạng của dấu thời gian

timestamp: Không bắt buộc. xác định dấu thời gian. mặc định là ngày và giờ hiện tại

Chú ý: timestamp là một dãy ký tự, biểu thị thời gian hoặc thời gian xảy ra sự kiện nhất định.

Lấy ngày đơn giản

Tham số định dạng bắt buộc của hàm date () xác định cách định dạng ngày tháng (hoặc thời gian)

Đây là một số ký tự thường được sử dụng cho ngày tháng:

– d – đại diện cho ngày trong tháng (01 đến 31)

– m – đại diện cho một tháng (01 đến 12)

– y – đại diện cho một năm (bằng bốn chữ số)

– l (chữ thường ‘l’) – đại diện cho ngày trong tuần

Các ký tự khác, như “/”, “.” hoặc “-” cũng có thể được chèn giữa các ký tự để thêm định dạng bổ sung.

Ví dụ dưới đây định dạng ngày hiện hành bằng ba cách khác nhau:

Học cách sử dụng DateTime trong PHP datetime-example

Chúng ta sẽ được kết quả như sau:

Học cách sử dụng DateTime trong PHP result

Cách tự động hiển thị năm bản quyền

Học cách sử dụng DateTime trong PHP auto-update-year-1

Lấy thời gian đơn giản

Đây là một số ký tự thường được sử dụng cho thời gian:

– h – Định dạng 12 giờ một giờ với số không ở đầu (01 đến 12)

– i – phút với số không ở đầu (00 đến 59)

– s – giây với các số không ở đầu (00 đến 59)

– a – Lowercase Ante meridiem and Post meridiem (am or pm)

Ví dụ dưới đây xuất ra thời gian hiện tại ở định dạng được chỉ định:

Học cách sử dụng DateTime trong PHP show-time

Chú ý: Hàm date () sẽ trả lại ngày hiện hành theo thời gian của máy chủ chứ không phải của máy tính người dùng.

Lấy múi giờ

Nếu thời gian trả về không đúng, có thể vì máy chủ của bạn ở quốc gia khác hoặc được thiết lập cho múi giờ khác. Do đó, nếu bạn cần thời gian  chính xác theo một địa điểm cụ thể, bạn có thể thiết lập một múi giờ để sử dụng.

Ví dụ dưới đây đặt múi giờ thành “America / New_York”, sau đó xuất ra thời gian hiện tại ở định dạng được chỉ định:

Học cách sử dụng DateTime trong PHP set-timezone

Xem thêm: Dịch vụ thiết kế Website

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts