Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: amp htm


style_and_layout
Cách định dạng và bố cục trang AMP HTML

Định dạng và bố cục trên trang AMP HTML giống với trang HTML bình thường, trong cả 2 trường hợp chúng ta sử dụng CSS. Tuy nhiên, AMP giới hạn một số thuộc tính CSS vì lý do hiệu suất...

Loading...